Szkolenie skierowane jest do pracowników wszystkich szczebli odpowiedzialnych za projektowanie, wdrożenie, utrzymanie i doskonalenie procesów w organizacji, menedżerów wyższego i średniego szczebla, menedżerów jakości, informatyków odpowiedzialnych za definiowanie wymagań w zakresie systemów informatycznych, osób odpowiedzialnych za strategię organizacji, audytorów wewnętrznych systemu zarządzania jakością opartego o wymagania normy PN-EN ISO 9001.

Czas trwania
2 dni (zajęcia prowadzone są w formie wykładu i warsztatu).

Nabywane umiejętności
Podczas szkolenia uczestnicy nabędą wiedzę na temat technik i narzędzi niezbędnych do opisywania procesów, dokonywania ich analizy oraz optymalizacji. Uczestnicy zdobędą wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności dotyczące planowania i realizacji inicjatyw mających na celu poprawę skuteczności i efektywności procesów biznesowych. Po zakończeniu szkolenia jego uczestnicy będą znali ideę optymalizacji procesów oraz możliwe do wykorzystania metody optymalizacji, które będą mogli zastosować podczas analizy, oceny i optymalizacji procesów biznesowych w organizacji.

Zakres szkolenia
-Modelowanie procesów i wprowadzanie zmian w procesach – rewolucja czy ewolucja?
-Czynniki organizacyjne wpływające na doskonalenie procesów, korzyści doskonalenia procesów, zagrożenia dla doskonalenia procesów,
-Fazy procesowej dojrzałości w organizacji,
-Wstęp do optymalizacji procesów – dlaczego należy doskonalić procesy?
-Przyczyny problemów,
-Cele firmy i indywidualne cele pracowników a optymalizacja procesów,
-Przykłady optymalizacji procesów (omówienie przykładowych rozwiązań na bazie zrealizowanych projektów)
-Poprawa procesów – obszary poprawy,
-Spójne i jednoznaczne określenie celu poprawy,
-Koncentracja na potrzebach klienta (zewnętrznego lub wewnętrznego),
-Środowisko wewnętrzne – jak zbudować zaangażowanie pracowników w procesy poprawy, jaka jest rola kierownictwa?
-Identyfikacja procesów wymagających optymalizacji,
-Szczegółowość mapy procesów, metody oceny procesów oraz budowa rankingu procesów,
-Praktyczne planowanie poprawy procesów: określenie mierzalnych kryteriów oceny jakości procesów, identyfikacja przyczyn problemów i możliwych -metod poprawy,
-Ocena istotności poszczególnych obszarów problemowych oraz ich wpływu na prowadzoną działalność, ocena wagi obszarów problemowych,
-Ocena priorytetów inicjatyw poprawy,
-Realizacja poprawy procesów – ocena i akceptacja inicjatyw poprawy, plan działania, potrzebne zasoby, odpowiedzialność, monitorowanie realizacji, elastyczne reagowanie na zmiany, zmniejszanie ryzyka, ocena wyników i utrwalanie zmian,
-Warsztaty z wykorzystaniem narzędzi informatycznych do mapowania procesów.

Materiały:
Wydruk prezentacji szkoleniowych,
Materiały do ćwiczeń i przykładowe rozwiązania,
Próbny egzamin z kluczem odpowiedzi,
Komplet materiałów biurowych.

Certyfikat:
Certyfikat udziału w szkoleniu wydany przez SDPK