Szkolenie skierowane jest do pracowników wszystkich szczebli zaangażowanych w budowę procesu zarządzania ryzykiem w organizacji, związanych z identyfikowaniem i analizowaniem ryzyk w organizacji oraz tworzeniem map ryzyk, pracowników, zajmujących się szacowaniem ryzyka i zarządzaniem ryzykiem w organizacji, menadżerów i kierowników każdego szczebla, kierowników działu operacyjnego i pracowników zajmujących się w organizacji audytem wewnętrznym.

Czas trwania:
2 dni (szkolenie prowadzone jest w formie wykładu z elementami warsztatu).

Nabywane umiejętności:
W trakcie szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z ideą zarządzania ryzykiem w organizacji oraz dowiedzą się, dlaczego należy zarządzać ryzykiem. Szczególny nacisk zostanie położony na projektowanie i wdrożenie procesu zarządzania ryzykiem w organizacji. Zostanie również przedstawiona koncepcja metodyki szacowania ryzyka oraz oprogramowanie, które może stanowić wsparcie procesu zarządzania ryzykiem – identyfikacji ryzyk, ich szacowaniu, mapowaniu etc. Uczestnicy dowiedzą się, jak identyfikuje się ryzyka, w jaki sposób można dokonywać ich klasyfikacji i oceny oraz jakie działania podejmować w celu ich obniżania do poziomu akceptowalnego. W trakcie warsztatów poszczególne kroki analizy ryzyka będą dodatkowo przeprowadzane przy użyciu dedykowanego oprogramowania.

Zakres programowy szkolenia:
Podczas szkolenia zostaną zaprezentowane następujące tematy:
-Ryzyko a szansa, apetyt na ryzyko.
-Najpopularniejsze standardy zarządzania ryzykiem.
-Model zarządzania organizacją w oparciu o wytyczne PN ISO 31000:2012
-Role i obowiązki w procesie zarządzania ryzykiem.
-Etapy wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem.
-Identyfikacja i analiza ryzyka – identyfikacja i parametryzacja punktów krytycznych.
-Ocena ryzyka – stosowane zabezpieczenia, kryterium akceptacji.
-Postępowanie z ryzykiem – redukcja, transfer, unikanie, akceptacja.
-Monitorowanie ryzyka – efektywność zabezpieczeń, wpływ zmian.
-Budowanie świadomości – podejmowanie decyzji w oparciu o analizę ryzyka.
-Prezentacja oprogramowania wspierającego proces zarządzania ryzykiem.

Materiały:
Wydruk prezentacji szkoleniowych,
Materiały do ćwiczeń i przykładowe rozwiązania,
Próbny egzamin z kluczem odpowiedzi.

Certyfikat:
Certyfikat udziału w szkoleniu wydany przez SDPK