Poznaj – e-risk – Wsparcie informatyczne dla procesu zarządzania ryzykiem – więcej
ISO 31000 to międzynarodowy standard zapewniający reguły i ogólne wskazówki wprowadzania zarządzania ryzykiem, dlatego może być wprowadzony w każdym publicznym, prywatnym lub wspólnotowym przedsiębiorstwie, stowarzyszeniu lub grupie. Norma ISO 31000 jest ogólnym, a nie specjalistycznym przewodnikiem dla konkretnego sektora.

Organizacje różnych rodzajów i wielkości poddawane są różnego rodzaju czynnikom i wpływom zewnętrznym, jak i wewnętrznym które stwarzają niepewność związaną z możliwością osiągania celów przez te organizacje. Efekt jakie ta niepewność wywiera na organizację nazywamy „ryzykiem.”

Wszelkie działania podejmowane przez organizację wiążą się z ryzykiem. Organizacje zarządzają ryzykiem poprzez jego identyfikację, analizę a następnie ocenę pod kątem postępowania z ryzykiem w celu spełnienia kryteriów ryzyka. W trakcie tego procesu organizacje prowadzą komunikację i konsultacje z stronami zainteresowanymi, a także monitorują i przeglądają ryzyka oraz elementy sterowania które mogą wpływać na zmianę ryzyk, w celu zapewnienia iż nie jest potrzebne postępowanie z ryzykiem. Niniejszy Standard Międzynarodowy opisuje ten proces w sposób systematyczny i logiczny.

Niniejsza norma ustanawia pewne zasady których przestrzeganie jest niezbędne aby proces zarządzania ryzykiem był efektywny. Tym samym zaleca aby organizacje rozwijały, wdrażały a także ciągle doskonaliły strukturę której celem jest integracja procesu zarządzania ryzykiem z kierowaniem, strategią i planowaniem, zarządzaniem, procesem raportowania, politykami, wartościami i kulturą organizacyjną.

Zarządzanie ryzykiem może być zastosowane do całej organizacji, na wielu jej obszarach i poziomach, w każdym czasie, jak również wobec szczególnych funkcji, projektów i działań.

Mimo faktu, iż praktyka związana z zarządzaniem ryzykiem była rozwijana wraz z upływem czasu w różnych sektorach tak aby spełniać różnorakie potrzeby, to jednak zaadoptowanie zgodnych procesów wewnątrz obszernej struktury zapewni że ryzyko zarządzane jest w sposób efektywny, skutecznie.

Zakres usługi

Zakres usług oferowanych przez SDPK w zakresie zarządzania ryzykiem umożliwia organizacjom praktyczne wdrożenie ryzyka operacyjnego lub ram do opracowania mechanizmów zarządczych opartych na analizie wpływu, oczekiwań oraz scenariuszy działań. Projekty realizowane są w sposób szybki, kompleksowy i w pełni profesjonalny. Zespół projektowy składa się z konsultantów z doświadczeniem w zakresie COSO II, ISO 31000, Bazylea II, Solvency II, jak i korporacyjnych programów ERM
Wynik projektu każdorazowo pozwala naszym klientom włączyć zasady zarządzania ryzykiem operacyjnym w system raportowania i wparcia kluczowych decyzji strategicznego wzrostu wartości firmy.

– Analiza zgodności z normą ISO 31000 – raport,

– Identyfikacja punktów krytycznych z uwzględnieniem istniejących zagrożeń i ryzyk,

– Dobranie podejścia i opracowanie metody zarządzania ryzykiem,

– Przeprowadzenie analizy ryzyka oraz pomoc w ocenie,

– Określenie planu postępowania z ryzykiem,

– Opracowanie rozwiązań organizacyjnych ograniczających ryzyko,

– Budowa mechanizmów monitorowania ryzyka w organizacji,

– Przeprowadzenie warsztatów podnoszących świadomość w zakresie zarządzania ryzykiem dla kadry kierowniczej.