Ze szczególnym uwzględnieniem metod wdrożenia i integracji procesu zarządzania ryzykiem w ramach organizacji (np. ISO 27001, ISO 22301, BS 10500, SPZK i inne)

Szkolenie skierowane jest do organizacji zarówno posiadających potwierdzony certyfikatem system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2008, jak i planujących wdrożenie i certyfikację systemu. Do uczestnictwa w szkoleniu zapraszamy wszystkich zainteresowanych praktycznym zastosowaniem wymagań normy, ze szczególnym uwzględnieniem pełnomocników jakości, auditorów wewnętrznych oraz właścicieli procesów, menedżerów ryzyka, oficerów compliance

Czas trwania
1 dzień – 8 godzin dydaktycznych (szkolenie prowadzone jest w formie wykładu z elementami warsztatu).

Nabywane umiejętności
Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z wszystkimi planowanymi zmianami normy ISO 9001 oraz ich przygotowanie do wdrożenia lub dostosowania systemu zarządzania jakością do nowych wymagań, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów wymagania dotyczącego zarządzania ryzykiem i integracji tego procesu z innymi normami serii ISO. Dodatkową korzyścią płynącą z uczestnictwa w szkoleniu jest przygotowanie do auditowania systemu, zwiększenie ogólnej wiedzy systemowej oraz wymiana doświadczeń z uczestnikami oraz posiadającymi duże doświadczenie praktyczne trenerami.

Tematy szkolenia
W trakcie szkolenia jego uczestnicy zdobędą wiedzę praktyczną obejmującą:
-Podstawowe cele nowelizacji normy ISO 9001
-Struktura normy ISO 9001:2015
-Podstawowe terminy i definicje
-Podejście do zarządzania procesowego w nowej normie
-Określenie i zrozumienie kontekstu organizacji
-Potrzeby i oczekiwania zainteresowanych stron
-Planowanie działań zmierzających do eliminacji ryzyk i wykorzystywania szans
-Nadzór nad udokumentowaną informacją
-Wymagania normy w zakresie udokumentowanych procedur
-Dostosowanie organizacji do wymagań nowego standardu ze szczególnym uwzględnieniem aktualizacji dokumentacji systemowej
-Integracja systemów zarządzania jakością i zarządzania ryzykiem
-Model zarządzania organizacją w oparciu o wytyczne PN ISO 31000:2012 – spójność z wytycznymi projektu normy ISO 9001:2015
-Terminologia zarządzania ryzykiem
-Podział uprawnień i odpowiedzialności
-Kluczowe etapy procesu zarządzania ryzykiem (identyfikacja, analiza, ewaluacja ryzyka, postępowanie z ryzykiem)
-Podejmowanie decyzji w oparciu o analizę ryzyka
-Dokumentacja systemowa wspierająca zarzadzanie ryzykiem.

Materiały:
Wydruk prezentacji szkoleniowych,
Materiały do ćwiczeń i przykładowe rozwiązania,

Certyfikat:
Certyfikat udziału w szkoleniu wydany przez SDPK